filastrocche


Chiovi ca covi Haiu nu cappidduzzu Pitti pittè
Santa Luna rinuvata Dumani è duminica Manu manuzzi
Luna, luna, Santa luna Nesci, nesci, suli, suli Suli, Suli, affaccia, affaccia
Sacciu na canzuna Tutti i crapi fannu beè Maruzzedda Maruzzedda
Jivi 'n Palermu Faccia,'faccia,Santu  Suli  Mamma, mamma luna 
Ha vinutu lu viceré Luna lunedda Nesci lu suli
A nanna ha fattu u purpu Man modda, manu modda Pingula pingula maistina
Jaddinedda zoppa zoppa E signura donna Vincenza Unu, dui, li tri cancelli
Spinguli! spinguli! s'arrimina Pala palidda 

Chiovi ca covi

La jatta fa li provi,

Lu surci si marita

Cu la coppula di sita;

La sita si vagna:

A la facci di to nanna!

To nanna è malata:

A la facci di to cugnata!

To cugnata è a la missa:

A la facci da batissa.

Piove e piove

La gatta fa le prove

Il topo si sposa

Con il berretto di seta;

La seta si bagna:

Alla faccia di tua nonna!

Tua nonna è malata:

Alla faccia di tua cognata!

Tua cognata è a messa:

Alla faccia della badessa.


Haiu nu cappidduzzu,

Ch'è veru sapuritu.

-Quannu ti l'hai a mettiri ?

-Quannu mi fazzu zitu.

E scinnu di lu Cassiru,

Scinnu cu dui banneri,

E tutti mi salutanu:

Bongiornu, cavaleri!

Ho un cappellino

Che è davvero bello,

-Quando tè lo devi mettere ?

-Quando mi faccio fidanzato,

Sono sceso dal Cassaro

Sono sceso con due bandiere,

E tutti mi salutano:

Bongiorno, cavaliere!


Pitti pittè,

La mamma nun c'è;

E' Juta o mulinu,

E porta u saccu cinu,

Cinu di manna, cinu di stuppa:

Veni a ciaula e t 'a 'mmucca!

Pitti pitte

La mamma non c'è

E andata al mulino

E porta il sacco pieno,

Pieno di manna, pieno di stoppa:

Viene la gazza e ti inghiotte!


Ole Ole Ole!!!

Ha vinutu lu viceré

Ha purtatu na cosa nova:

Cascavaddu e pisci ccu l'ova

Ole!

Ole Ole Ole!!!

E' venuto il viceré

Ha portato una cosa nuova:

Caciocavallo e frittata

Ole!


Man modda, manu modda,

Lu Signuri ti la 'ncodda,

Ti la 'ncodda a pani e vinu,

Tirittappiti e San Martinu.

Mano Morta, mano morta,

Il Signore tè l'appiccica,

Tè l'appicia con pane e vino,

Tirittappiti e San Martino.


Manu manuzzi,

Pani e fìcuzzi;

Venu lu tata,

Porta la 'mprua

'Nta la cannata:

E lu nicuzzu si 'mbriaca

Ole!

Mani manine

Pane e fichi

Viene papa

Porta l'acqua,

Nel boccale:

E il piccolino si ubriaca

Ole!


Luna lunedda,

Fammi na cudduredda,

Fammilla bedda ranni,

Ci la portu a San Giuvanni.

San Giuvanni non la voli,

Ci la portu a San Nicoli,

San Nicoli si la pigghia,

Ci la duna a li cunigghia,

Li cunigghia scala scala,

Ci rumperu la quartara,

La quartara china di meli

Viva, viva San Micheli,

Ole'.

Luna piccola luna,

Fammi una ciambella,

Fammela molto grande,

La porto a San Giovanni,

San Giovanni non la vuole,

Gliela porto a San Nicola,

San Nicola se la prende,

E la da ai conigli,

I conigli per la scala,

Gli ruppero la brocca,

La brocca piena di miele,

Viva, viva San Michele,

Ole'.


Dumani è duminica

Tagghiamu a testa a Minica;

Minica non c'è;

Tagghiamu a testa o re,

U re è malatu,

Tagghiamu a testa o surdatu;

U surdatu va a la guerra,

Tirituppiti tutti nterra !

Domani è domenica

Tagliamo la testa a Menica;

Menica non c'è;

Tagliamo la testa al re,

Il re è malato,

Tagliamo la testa al soldato;

Il soldato va alla guerra.

Tirituppiti tutti per terra !


Mamma, mamma luna

Facitimi la cuddura!

Ora cuddura nun ni vogghiu cchiù,

Datimi pani ca vegnu cu vù.

Mamma, mamma luna

Fatemi la ciambella!

Ora la ciambella non la voglio più

Datemi pane che vengo con voi.


Santa Luna rinuvata,

Fammi leta e cunsulata,

Tu veni di luntana via,

Salutimi la Virgini Maria.

Santa luna piena,

Rendimi lieta e consolami

Tu vieni da molto lontano,

Salutami la Vergine Maria.


Luna, luna, Santa luna,

Vui siti la patruna,

La patruna 'i tutti banni,

Salutati a San Giuvanni.

San Giuvanni è a la Marina

Salutati a Catarina,

Catarina è cchiù bella

Cu na scocca i zagarella;

Zagarella è incarnata,

Viva viva 'a Mmaculata!

'Mmaculata parturiu,

Parturiu lu figghiu i Diu;

Fici a Gesù Salvaturi;

Misiricordia Signuri.

Luna, luna. Santa luna,

Voi siete la padrona,

la padrona di ogni luogo,

Salutate San Giovanni

San Giovanni è alla "Marina"

Salutate Caterina

Caterina è più bella

con un mazzo di zagara

La zagara è incarnata

Viva viva l'immacolata

L'Immacolata ha partorito

Ha partorito il figlio di Dio

Ha fatto Gesù salvatore

Misericordia Signore.


Nesci, nesci, suli, suli

Ppi lu santu Salvaturi,

Pi la luna e pi li stiddi,

Pi li poviri picciriddi.

Jetta un pugnu di dinari,

Arricria li cristiani;

Jetta un pugnu di nuciddi,

Arricria li picciriddi;

Jetta un pugnu di fumeri,

Arricria li cavaleri.

Esci, esci, sole, sole

Per il santo Salvatore,

Per la luna e per le stelle,

Per i poveri bambini.

Getta un pugno di monete,

Diletta la gente;

Getta un pugno di nocciole,

Diletta i bambini,

Getta un pugno di concime,

Diletta i cavalieri.


Suli, Suli, affaccia, affaccia

San Paulu t'assicuta

Cu la mazza e cu la 'mputa;

Cu li forfici tagghenti

Chi ti tagghia menzu denti.

Sole, sole, affacciati, affacciati

Perché San Paolo ti insegue

Con la mazza e con la tenaglia;

Con le forbici taglienti

Che ti tagliano mezzo dente.


Nesci lu suli

Cu tri cavaddi d'oru:

Unu d'argentu

Ppi fari lu frumentu;

Lu frumentu è di quaranta,

Tutta la notti canta;

Canta viola viola,

Susi bamminu vattinni a la scola;

mamma ti chiama,

la missa ti sona.

Esce il sole

Con tre cavalli d'oro:

Uno d'argento

Per fare il frumento;

II frumento è di quaranta,

Tutta la notte canta;

Canta mola viola,

Alzati bambino vattene a scuola;

Tua mamma ti chiama,

Suona la messa.


Faccia, 'faccia, Santu Suli

Ppi lu santu Sarvaturi!

Cc'è na spingula d'argentu,

Chi vali setticentu,

Setticentu cinquanta,

Supra 'na panca;

Panca, amuninni,

A cogghiri pinni.

Affacciati, affacciati. Santo Sole

Per il Santo Salvatore

C'è uno spillo d'argento,

Che vale settecento,

Settecento cinquanta,

Sopra una panca;

Andiamo, panca,

A raccogliere penne.


Sacciu na canzuna

Di pedi e di capuna,

Capuna a quattru pedi

Chiamatimi a Micheli;

Micheli è picciriddu

Chiamatimi a Turiddu

Turiddu è malatu

Chiamatimi o surdatu

Affaccia la zita,

Vistuta di sita.

Affaccia la cugnata

Vistuta di nzalata;

Affaccia u munacuni

C'un piattu di maccarruni

Affaccia a munachedda

Cu 'mpiattu di nzalatedda

So una canzone

Di piedi e di capponi

Capponi a quattro piedi

Chiamatemi Michele;

Michele è bambino

Chiamatemi Salvatore

Salvatore è malato

Chiamatemi il soldato

S'affaccia la fidanzata,

Vestita di seta.

S'affaccia la cognata

Vestita da insalata;

S'affaccia il monaco

Con un piatto di maccheroni

S'affaccia la monachella

Con un piatto di insalatina.


Ole, ole, ole

Tutti i crapi fannu beè.

E lu latti è di la crapa e

E la mennula atturrata.

Ha passatu San Giuvanni,

E stinnia li panni,

li panni e li pannizzi,

Li gioi e li trizzi,

Li trizzi incannulati

Viva Maria la Trinitati.

Ole, ole, ole

Tutte le capre fanno beè.

E il latte è della capra

E la mandorla è abbrustolita.

E'passato San Giovanni,

E stendeva i panni.

I panni e pannicelli,

Le gioie e le trecce

Le trecce intrecciate

Viva Maria e la Trinità.


Maruzzedda Maruzzedda,

Veni sedi a siggitedda,

Iu ti dugnu pani e vinu:

Fa la suppa a lu Bamminu.

Lu Bamminu non voli a suppa,

Ca cci abbamba la vuccuzza.

La vuccuzza è china 'i meli

Viva viva san Micheli!

Sammicheli acchiana'ncelu,

Pi sunari li campani.

Li campani su sunati:

Viva, viva , la Trinitati !

Ole.

Maruzzella, Maruzzella,

Vieni a sedere sulla seggiola,

Io ti do pane e vino:

Fai la zuppa al Bambino.

Il Bambino non vuole la zuppa,

Perché gli brucia la boccuccia.

La boccuccia piena di miele

Viva viva  San Michele!

San Michele sale in ciclo,

Per suonare le campane.

Le campane sono suonate:

Viva viva la Trinità !

Ole.


A nanna ha fattu u purpu

E a mia non mi ni desi,

Sta pezza di vicchiazza

Cchi collira mi desi!

La nonna ha cotto il polipo

E non me ne ha dato,

Questa vecchiaccia

Mi ha dato un gran dispiacere!


Jivi 'n Palermu

A 'ccattari cuttuni,

Pici lu cuntu

Cu lu me patruni;

Cci ammancava tri tari

Uno, dui e tri.

Andai a Palermo

A comprare cotone,

Ho fatto il conto

Con il mio padrone;

Mancavano tre tari

Uno, due e tre.


E signura donna Vincenza,

 Cu tri pulici ni la panza:

 Unu balla 'unu frisca,

 Unu porta l'acqua frisca.

E signora donna Vincenza,

Con tre pulci sulla pancia:

Una balla, una fischia,

Una porta l'acqua fresca.


Unu, dui, li tri cancelli

Ciciri cotti e campanelli

Mentri scontra l'aceddu papà

Quantu pinni mi voli purtà ?

Mi uni porta vintitri:

Una, dui, e tri.

Uno, due, tre cancelli

Ceci cotti e campanelli

Mentre incontra un uccello papà,

Quante penne mi vuole portar ?

Me ne porta ventitré:

Una, due, e tre.


Pingula pingula maistina

'Na paletta di rigina

Cu Faneddu piscaturi

Chi ti vegna u bonu amuri!

Bon amuri e tricchi trà:

Unu, dui, tri e qua.

Pingula pingula maestrina

Una paletta di regina

Con l'anello pescatore

Che ti venga un buon amore!

Buon amore e tricchetrà:

Uno, due, tré e quattro.


Spinguli! spinguli! s'arrimina  

'Ncapu o lettu da rigina,

Rigina Spagnola:

Tiritappiti, nesci fora!

Fora quaranta,

Tuttu lu munnu canta,

 Canta lu jaddu

Appisu alla finescia

Ccu tri palummi 'ntesta:

Jaddu jaddina,

Palermu e Messina.

Spilli spilli si rigira

Sopra il letto della regina,

Regina spagnola:

Tiritippiti, esci fuori!

Fuori quaranta,

Tutto il mondo canta,

Canta il gallo

Appeso alla finestra

Con tre colombi in testa:

Gallo gallina,

Palermo e Messina.


Jaddinedda zoppa zoppa,

Quantu pinni teni 'ncoppa?

 E ni teni vintiquattru

Una, dui, tri e quattru.

Gallinella zoppa zoppa,

Quante penne hai di sopra?

E ne tieni ventiquattro

Una, due, tre e quattro,


Pala palidda

Signura Cummari,

Haju na figghia ca sapi jucari,

Sapi jucari allu trentatrì:

Unu dui e tri.

Pala paletta

Signora comare,

Ho una figlia che sa giocare,

Sa giocare al trentatre:

Uno due tre.


Privacy - Cookie Policy